Common Words - grouped by Augmentation
--- Sîlént Letŕś
        àèìòùħ
     bcdfgjklmnpqrstvwxyz     

Ŝwāś/Clipd Võwélś
     áéíóú

     áùt
   giv é n
   fam í lý
   sec ó nd
   min ú tè
   

Ŝħørt võwélś
 a at  man   τhat
  an  can   havè
  and  had   applè

 e end  went  wħen
  get  verý  well
  egg  τhem  τhen
 
 i in  will  τhis
  it  sit   wiτh
  if  iś   wħiĉħ

 o not  on   oftén
  got  Joħn  probáblý
  top  bodý  problémś

 u but  just  numbèŕ
  up  muĉħ  undèŕ
  us  suĉħ  must

Loñgwélś - (nâmèś)
 â mây  mâdè  wây
  sây  sâmè  tâkè
  dây  mâkè  plâçè

 ê hê  ŝħê   bêg
  bê  mê   τhêśè
  wê  sêè   pêòplè

 î tîmè lîkè  próvîdè
  fînd îdêá  ĉħîld
  lîfè wħîlè  rît

 ô sô  ôvèŕ  lôcál
  nô  ônlý  whôlè
  knôw môst  ôpén

 û valûè èûrópè ûśè
  mûśic ûŝûállý cómpûtèŕ
  hûmán çentûrý cóntinûè

őτħèŕ võwélś
 ŕ hèŕ  wèŕè wòŕk
  õùŕ  ôvèŕ τheìŕ
  èŕr  bùŕn fìŕst
 
 ā ārm  cālm drāārè  hālf Mārĉħ
  fār  pārt fāτħèŕ

 ö tö  mövè prövèd
  dö  gröùp ĉħöòśè
  föòd wħöśè scħöòl

 ō gōòd wōùld wōòdén
  lōòk cōùld ŝħōùld
  bōòk ŝħōòk fōòt

 σ jσìnt pσìnt vσìçè
  bσy  rσyál ĉħσìçè
  σìl  ėnjσy dėstrσy
 
 õ õùt  dõwn sõùth
  nõw  tõwn põŕ
  hõw  õùŕ  hõùsè

 ø mørè bøàŕd thøùgħt
  døòŕ cøùŕt bėførè
  yøùŕ ør  før

Substítütès (Võwélś)
 ã sãìd  ãný   neçéssãrý
(e) mãný  sãyś   Janûããrêá  cãŕè   ágãìn

 å åll   ålsô   wåtèŕ
(ø) wår   Påùl   tówårdś
  såw   låw   (bėcåùśè)

 ė bėèn  mārkėt  sèŕviçės
(i) yėàŕ  rėśult  bėtwêèn
  bėgan  bėcőmè  dėvelóp

 ë nëwëw   drëw
(ö) fëw   crëw   thrëw
  grëw  flëw   Andrëw

 ï pólïçè bėlïèvè ėxpėrïénçè
(ê) pėrïód mátėrïál còuntrïèś
  sėrïòus prêvïous carrïèd

 ő sőmè  cőmè   őτħèŕ
(u) dőèś  dőnè   mőnêy
  sőn   lővè   frőnt

 ū pūt   fūll   rūrál
(ō) ŝūrè  būŝħ   ŝūgàŕ
  pūll  jūrý   pūŝħèð

 ü blüè  trüth  stüdénts
(ö) trüè  rülèś  nüclêàŕ
  Jünè  tisŝüè  inclüdè

 ý ônlý  èàŕlý  còuntrýsîdè
(ê) çitý  Tôkýô  famílý
  bodý  studý  mãný

 ŷ Jülŷ  trŷ   èŷèś
(î) mŷ   drŷ   stŷlè
  bŷ   wħŷ   rėplŷ

 ẏ mth  Ólmpic Êĝpt
(i) sstém crstál mstérý
  smból tpícál smpáthý

Aspìŕâtès (unvσìçèð)
 c back cār   còuntrý
  câmè act   cåld
  câsècál  secónd

 ĉ êàĉħ ĉħançè Frenĉħ
  ĉħîld ĉħùŕĉħ ĉħânĝėś
  ĉellô ĉħσìçè ânĉìént

 f fâçè left  famílý
  lîfè fact  fróm
  felt hālf  fār
  
 h hėŕè help  whö
  hômè hand  hî
  heàd him   pèŕhaps

 k wêèk askòkg
  kêèp tōòkkg
  kînd tâkén  mâkg
             
 p pick pâpèŕ  prėttý
  pâĝè pâìnt  pàśè
  pārk py  pén
 
 q qυîtè qυîét  qυicklý
  êqυál sqυãŕè qυesţìòn
  qυick qυårtèŕ frêqυént
    
 s ssun   sàk
  set  söòn  småll
  its  stand  still
  
 ŝ ŝħôw ŝūgàŕ  ŝūrè
  fiŝħ ŝħørt  Britiŝħ
  ŝħop ŝħall  Scottiŝħ
  
 t wħát töò   ábõùt
  intö tell  tódây
  tùŕn grèât  tìn

 th deàth mőnth  grôwth
  thiñk thiñg  thröùgħ
  thañk sõùth  ãnýthiñg

 x box  ėxplâìn exèŕçîśè
  sex  ėxamplè ėxpect
  tax  complex extrá

Subvôcálś (vσìçèð)
 b big  bôth  bėgin
  bit  best  membèŕś
  bùild âblè  ávâìláblè
 
 d ôldèd  ĉħildrén
  did  ûśèd  wòŕld
  end  dw  drîvè
 
 g givè  gô   siñglè
  gìŕl  givén  ágãìnst
  gâvè  gôiñg  gővèŕnmént
 
 j Jack  Jâmèś  jackét
  jump  Jêśus  object
  jôkè  Jápan  job
 
 l lg  álg  littlè
  last  lot   follôwld  let   leñgth
 
 m mâybê am   minútè
  mît mêèt  matŕ
  mâjòŕ mâìn  mørniñg

 n êvén  send  win
  nëwś  nîçè  nėàŕ
  mînd  next  nevèŕ

 ñ bañk  iñk   driñk
  wiñk  döiñg  Ėñgliŝħ
  liñk  ámőñgètiñg
 
 r ãrêá  run   rêalrêàd  rîśè  rėtùŕn
  röòm  rêàl  rėmembèŕ
 
 τh τhey  mőτħèŕ tógeτħèŕ
  τhan  wiτhin fùŕτħèŕ
  τhé  τheŕè  τhôùgħ
 
 v êvén  levél vè
  evèŕ  evèrý  ábóvè
  vĩëw  vσìçè  sevèrál
 
 w wáś-w wħè  wålk
  wőn  wħîtè  wħ
  wōmán wet   wòŕd
 
 y yöù  yeàħ  yellôw
  yes  yėàŕ  bėyond
  yet  yòg  yestèŕdây

 z sîzè  crâzý  magázïnè
  zônè  prîzè  çitízénś
  gâzè  Brázil frôzén

Substítütès
 ç sinçè  çitý   offíçè
(s) prîçè  çell   çentûrý
  çŷclè  çentŕè  çèŕtáìn

 ć spêćïèś ôćèán   áppćïâtè
(ŝ) spećiál óffićìál ārtífićìál
  sôćiál máćħïnèś ćħampâgnè

 ð bâsèð  stoppèð  incrêàsèð
(t) askèð  helpèð  finiŝħèð
  fixèð  wòŕkèðàĉħèð
 
 ĝ lārĝè  Ĝèørĝè  âĝè
(j) rânĝè  Ĝèŕmán  vilĝè
  stâĝè  enèŕĝý  ĝenérál

 ĩ Jülĩá  Italĩán  brillĩánt
(y) Danĩél ópinĩón  millĩónś
  rêvĩëw fámilĩàŕ Willĩámś

 þ þħônèś Þħilip  ĝêográþħý
(f) þħrâśè Stêþħén  parágraþħ
  Jôśéþħ graþħics þħôtógraþħ
 
 ś iś   hiś    ûśg
(z) aś   ûśèd   τhôśè
  haś   thiñgś  tîmèś

 ţ pâţìént naţìònál póśiţìòn
(ŝ) secţìòn rêlâţìòn ėlecţìòn
  stâţìòn acţìòn  infòŕmâţìòn

 ť nâťùŕè picťùŕèťùŕè
(ĉ) culťùŕè pótenťìál tempèťùŕè
  vìŕťüál siťüâţìòn unførťünátèlý
 
 υ qυîtè  lañgυáĝè ėqυipmént
(w) qυîétlý qυesţìònś rėqυîŕè
  rėqυest unûŝυál  subséqυént